444 0 160

Aydınlatma Metni

BEYOĞLU BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Beyoğlu Belediyesi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beyoğlu Belediyesi tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Beyoğlu Belediyesi, aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir;

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Ada ve Parsel Bilgilendirme Süreci

Ada ve Parsel Faaliyetlerin Yürütülmesi

Adres Bilgilendirme Süreci

Asansör Ruhsatlandırma Belgesi

Beyaz Zambak Veri ile Akos Veri Eşleştirilmesi

Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan kayıtların saklanması

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Cenaze Muayene Hizmetlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Dilekçe Başvurusu Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Doğal Afet riski altındaki alanlar ve Riskli Binalarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi

Dosyaların muhafaza edilmesi

Emlak ve İmar Borcu Bilgilendirmesi

Emlak ve İstimlak İşlemlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Emlak Vergisi Sicil No Sorgulama Süreçleri

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Evlilik İşlemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Güncel İmar Durumu Bilgilendirilmesi

Hasta Nakil Ambulansı Hizmetlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İlgilinin Hak ve Menfaat Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Süreçlerinde ilgili okul mezunu olduğuna dair sunulan belge

Kanun gereği, Beyoğlu Belediyesi personelinin muayenelerini yapmak.

Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kurs Kayıt Aktivitelerin Yürütülmesi

Kütüphane Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mesul Müdür başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve şikâyet işlemlerinin yürütülmesi

Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sağlık Hizmetleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Semt Konakları Kiralama Aktive Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi

Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Talep Şikayetlerinin Takibi

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;https://beyoglu.bel.tr/internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; https://beyoglu.bel.tr/internet adresinden yayınlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

İlgili kişilerden elde edilen kişisel veriler, kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Beyoğlu Belediyesi, faaliyetlerini yürütebilmek için İlgili Belediye Birimleri ve Müdürlükler, Kurum İçi Departmanlar ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir.Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Beyoğlu Belediyesibünyesinde çalışanlar, aday çalışanlar,Kamu Personeli, Personel, Stajyer, Vatandaş ve kişinin veli yada temsilcilerinin kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Beyoğlu Belediyesineyapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Beyoğlu Belediyesi tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Beyoğlu Belediyesitarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızbulunmaktadır.

İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

Yazılı talebinizi noter aracılığı ile Şahkulu, Meşrutiyet Cd. No:121, 34420 Beyoğlu/İstanbulTürkiye adresine veya aşağıda belirtilen şirketlerimizin kayıtlı kep adreslerine gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.